top of page

Privacy statement

CONTACT FORM

Dit privacy statement heeft tot doel om u te informeren welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.

Freedive4Me is gevestigd in Rotterdam en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

freedive4me@hotmail.com

+31 6 83302024

 

KVK Nummer 78035805

Op wie is deze Privacy Policy van toepassing?

Deze Privacy Policygeldt voor alle personen van wie Freedive4Me persoonsgegevens verwerkt.

 

Wat verstaan wij onder persoonsgegevens?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de ‘Betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, locatiegegevens, een online identificator, of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijk persoon.

Verwerken persoonsgegevens

U hebt het recht om, samen met bepaalde aanvullende informatie, van Freedive4Me bevestigd te krijgen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en waarvoorwij deze gegevens verwerken.Deze aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de (eventuele) ontvangers van deze persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke Social Media platforms. Freedive4Me verwerkt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zo gebruiken wij jouw persoonsgegevens als je contact met ons opneemt via email, telefoon of het contactformulier op deze website, voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen te vergroten en om je te informeren over onze activiteiten.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

- Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van diensten

- Het nakomen van wettelijke verplichtingen

- Het onderhouden van contact met u

- Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketing acties

- Het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken

- Het verbeteren en beveiligen van onze website

- Het maken van gebruikersstatistieken

- Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging.

Categorieën van gegevens die wij verwerken:

 

Klantgegevens

We kunnen uw klantgegevens verwerken. Deze klantgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De klant-gegevens die door u zelf aan ons zijn aangeleverd, kunnen worden verwerkt voor de doeleinden van:

•het gebruik van onze website;

•het leveren van onze diensten;

•het garanderen van de veiligheid van onze website en diensten;

•en de communicatie met u.

 

De juridische basis voor deze verwerking is (a) toestemming, of (b) onze gerechtvaardigdebelangen, namelijk het juiste beheer van onze website en bedrijf, of (c) de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.

 

Gebruiksgegevens

We kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten verwerken. De gebruiksgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en web-navigatiepaden, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor analyse van het gebruik van de website en diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is (a) toe-stemming, of (b) onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het controleren en verbeteren van onze website en diensten.

 

Profielgegevens

We kunnen uw informatie op onze website verwerken. Deze profielgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en betaalgegevens betreffen. De profielgegevens kunnen worden verwerkt voor doeleinden om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te controleren. De wettelijke basis voor deze verwerking is (a) toestemming, (b) onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en bedrijf, of (c) de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.

 

Servicegegevens

We kunnen uw persoonsgegevens die door u worden verstrekt tijdens het gebruik van onze services verwerken. Deze servicegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de werking van onze website, het leveren van onze diensten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De wettelijke basis voor deze verwerking is (a) toestemming, of (b) onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en bedrijf, of (c) de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.

 

Publicatiegegevens We kunnen informatie die u publiceert voor publicatie op onze website of via onze services verwerken. Deze publica-tiegegevens kunnen worden verwerkt om deze publicatie en het beheer van onze website en diensten mogelijk te maken. De wettelijke basis voor deze verwerking is (a) toestemming, of (b) onze gerechtvaardigdebelangen, namelijk het correcte beheer van onze website en bedrijf, of (c) de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.

 

Onderzoeksgegevens

We kunnen informatie in een onderzoek dat u ons met betrekking tot goederen en / of diensten verstrekt verwerken. Deze onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt voor het aanbieden, vermarkten en verkopen van relevante goederen en / of diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

 

Transactiegegevens

Wij kunnen informatie met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons en / of via onze website aangaat verwerken. Deze transactiegegevens kunnen zijn uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van het leveren van de gekochte goederen en diensten en het bijhouden van een goede administratie van die transacties. De juridische basis voor deze verwerking is (a) de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan en (b) onze gerechtvaardigde belangen, namelijk onze interesse in het correcte beheer van onze website en bedrijf.

 

Correspondentiegegevens

Wij kunnen informatie opgenomen in of met betrekking tot elke communicatie die u ons stuurt verwerken. Deze zogeheten correspondentiegegevens kunnen de communicatie inhoud en metagegevens behorende bij de communicatie bevatten. Onze website genereert de metagegevens die zijn gekoppeld aan communicatie die is gemaakt met behulp van de contactformulieren op de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om redenen van record-keeping. De wettelijke basis voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf en de communicatie met gebruikers.

Specifieke doeleinden

We kunnen elk van uw persoonsgegevens die in dit beleid worden vermeld verwerken indien nodig voor het instellen, het uitoefenen of de verdediging van juridische claims in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buiten-gerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang, namelijk de bescherming en bevestiging van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen. Wij kunnen elk van uw persoonsgegevens die in dit beleid zijn geïdentificeerd verwerken indien nodig voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het verkrijgen van professioneel advies. De wettelijke basis voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk de juiste bescherming van ons bedrijf tegen risico's. Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit hoofdstuk, kunnen verwerken, kunnen wij al uw persoonsgegevens verwerken wanneer dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan zijn wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belan-gen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Gelieve geen persoonsgegevens van andere personen aan ons te verstrekken, tenzij wij u hierom verzoeken.

Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een zogeheten verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

 

Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval -noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de diensten die wij voor u verrichten. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens, kunnen we uw persoonsgegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen te beschermen of de bescherming van de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon of personen. We kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het vaststellen, het uitoefenen of de verdediging van juridische claims in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die we verwerken voor welk doel of doeleinden dan ook, mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden. We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld, zoals beschreven in deze Privacy Policy, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

 

Veranderingen

U erkent dat de persoonsgegevens die u indient voor publicatie via onze website of diensten mogelijk wereldwijd beschikbaar zijn via internet. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze Privacy Policy aanpassen. We nodigen u daarom uit de Privacy Policy regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

 

Vragen en Klachten?

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij (recht op dataportabiliteit). Als u vragen of klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beperken verwerking van uw persoonsgegevens

In sommige omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Die omstandigheden zijn:

•u betwist de juistheid van de persoonsgegevens;

•de verwerking is onwettig, maar u bent tegen wissen;

•we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze doeleinden, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

•u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

 

Als de verwerking op basis hiervan is beperkt, kunnen we uw persoonsgegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken, te weten: met uw toestemming; voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of, om redenen van openbaar belang.

 

Recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerken.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd

 

Cookies

Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen "permanente"-cookies of "sessie” -cookies zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker vóór de vervaldatum is verwijderd; een sessiecookie verloopt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de webbrowser ge-sloten is. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonsgegevens die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen van cookies. Meer gedetailleerde informatie over ons Cookie beleid staat op onze website vermeld.

 

 

 

bottom of page